Posts-002

ປະໂຫຍດຂອງ GPS Tracking ໃຊ້ກັບລົດຂົນສົ່ງ

 1. ຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໄດ້
  ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະກອນ GPS Tracking ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາວາງແຜນການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງພຶດຕິກໍາການຂົນສົ່ງຂອງພະນັກງານໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ
 2. ປ້ອງກັນການທຸຈະລິດໃນການຂົນສົ່ງ
  ລະຫວ່າງທຳການຂົນສົ່ງຂອງພະນັກງານປົກກະຕິເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ພະນັກງານກໍາລັງຂົນສົ່ງຢູ່ ຫຼື ອາດຈະອອກນອກເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ຫາກອອກຈາກເສັ້ນທາງກໍ່ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງນ້ຳມັນໄດ້ ແຕ່ຫາກໃຊ້ GPS Tracking ຊ່ວຍການນຳທາງ ກໍເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ
 3. ລາຍງານຄວາມໄວເກີນກໍານົດ
  ຄວາມປອດໄພຖືເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຂັບລົດທີ່ມີອັດຕາການເກີດອຸບັດເຫດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກໍມາຈາກການຂັບລົດໄວເກີນກໍານົດ ຈະເປັນການດີຫຼາຍຖ້າຫາກເຮົາຮູ້ວ່າພະນັກງານຂັບລົດໄວເທົ່າໃດ ຫາກຂັບລົດໄວເກີນກໍານົດເຮົາສາມາດເຕືອນເລື່ອງຄວາມໄວໃນການຂັບລົດຂອງພະນັກງານໄດ້
 4. ການເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ດີກວ່າ
  ການວາງແຜນເລື່ອງເສັ້ນທາງກໍ່ເປັນສ່ວນສໍາຄັນອີກຢ່າງໜື່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດເວລາ ຫຼຸດໄລຍະທາງການຂົນສົ່ງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຫາກເຮົາເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ດີກວ່າ ຫຼຸດການຕິດຄັດຂອງຈາລາຈອນ ແລິ ມີຄວາມພອດໄພໃນການຂົນສົ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດເວລາໃນການຂົນສົ່ງໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຂບລົດດ້ວຍຄວາມໄວເລີຍ
 5. ດຶງເບິ່ງຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງຍ້ອນຫຼັງ
  ເປັນສ່ວນທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກຢ່າງໜື່ງ ເພື່ອມາເຮັດເປັນລາຍງານໃນການຂົນສົ່ງໄດ້ຢ່າງເຊັ່ນ: ລາຍຄວວາມໄວໃນການຂັບລົດ, ລາຍງານການຈອດດັບເຄື່ອງຈັກ, ລາຍງານການເຂົ້າ-ອອກວຽກເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການຂົນສົ່ງໃຫ້ດີຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍຂໍ້ມູນລາຍງານຕ່າງໆນີ້
 6. ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
  ເມື່ຶອມີຄໍາຖາມມາຈາກລູກຄ້າວ່າ ສິນຄ້າຈະມາເຖິງເວລາໃດ ເຮົາສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ ໂດຍຂົນຫາຕໍາແໜ່ງລົດຂົນສົ່ງຢຸ່ສະຖານທີ່ໃດ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດກຽມຕົວໄດ້ຖືກເວລາ ແລະ ເພີ່ມລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໄດ້