• ມີສູນບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ໜ່ວຍໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ບໍລິການຂົນສົ່ງພັດສະດຸດ່ວນ
  • ບໍລິການຂົນສົ່ງຕາມຮອບວຽນ
  • ບໍລິການຂົນສົ່ງໃນມື້ຕໍ່ໄປ
  • ບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານ ແຫ້ງ
  • ບໍລິການສົ່ງພັດສະດຸຕ່າງແຂວງ
  • ມີບໍລິການເກັບເງີນປາຍທາງ (COD) 3%ຂອງມູນຄ່າເຄື່ອງ
  • ບໍລິການຮັບ-ສົ່ງ ພັດສະດຸເຖິງທີ່ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ກວດສອບ ແລະ ຕິດຕາມພັດສະດຸໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍຜ່ານແອັບໃນມືຖືທັງລະບົບ IOS, Android ແລະ ເວັບໄຊ ( www.sitthiexpress.com )

ໝາຍເຫດ: ຕ່າງແຂວງສົ່ງອາຫານປະເພດແຫ້ງ ( ໃນອະນາຄົດມີແຜ່ນສົ່ງອາຫານທຸກປະເພດ )

ປະເພດລາຄາ/ກ່ອງສົ່ງດ່ວນ
ສົ່ງເຄື່ອງອອນລາຍ15,000/MINI20,000/MINI
ພັດສະດຸແບບຊອງ15000/MINI20,000/MINI
ສົ່ງເອກະສານ15000/MINI20,000/MINI
ສົ່ງອາຫານ15,000/MINI20,000/MINI
ສົ່ງບັດເຊີນ15,000/MINI20,000/MINI
ປະເພດລາຄາ/ກ່ອງສົ່ງດ່ວນ/ກ່ອງ
ສົ່ງເຄື່ອງອອນລາຍ20,000/MINI25,000/MINI
ພັດສະດຸແບບຊອງ20,000/MINI25,000/MINI
ສົ່ງເອກະສານ20,000/MINI25,000/MINI
ສົ່ງອາຫານ20,000/MINI25,000/MINI
ສົ່ງບັດເຊີນ20,000/MINI25,000/MINI