Service

ສຸດາພອນ ພ້ອມຕອບໂຈດທຸກຄວາມຕ້ອງການດ້ານລະບົບໄອທີ ໃຫ້ບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນ, ພ້ອມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາວຽກທາງດ້ານໄອທີີໃຫ້ກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ
ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີເວລາປະຕິບັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່, ສ່ວນເລືອງລະບົບໄອທີເປັນນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ

Request a Quote

ເບີໂທ: 020 5852 1052

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມທາງ WhatsApp

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມທາງ Line

ດາວໂຫຼດເອກະສານ

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຄວາມສາມາດຂອງທີມງານພວກເຮົາ

ນີ້ແມ່ນຜົນງານສ່ວນໜື່ງຂອງພວດເຮົາທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຜ່ານມາ

Web Application
96%
Mobile Application
90%
Web Design
93%
Network Inspector
91%
Cyber Security
88%

News & Activities

ລູກຄ້າພວກເຮົາ

ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ