ຄວາມຕ້ອງການ

 • ຕໍາແໜ່ງ: ຕິດຕາມ, ຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ GPS Tracking
 • ຈໍານວນ: 2 ຕໍາແໜ່ງ
 • ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ອາຍຸ 22 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ Word, Excel, PowerPoint ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມມັກຮັກໃນວຽກບໍລິການ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີປະສົບການໃນວຽກບໍລິການ 1 ປີຂື້ນໄປ
 • ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງ, ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ

 • ກວດສອບ ແລະ ຕິດຕາມລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຜະລິດຕະພັນ
 • Config ກ່ອງດຳໃນການຕິດຕັ້ງ-ສ້ອມແປງກັບຜູ້ສະໜອງ
 • ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ
 • ປະສານງານ ແລະ ນັດໝາຍໃນການຕິດຕັ້ງ-ສ້ອມແປງກັບລູກຄ້າ
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ບໍລິການດ້ານອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດມີໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
 • ເຮັດເອກະສານໃບຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ
 • ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຂົ້າໄປແກ້ໄຂບັນຫາ
 • ບັນທຶກເກັບກຳຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລູກຄ້າ
 • ກວດເຊັກ ແລະ ສໍາຮອງອຸປະກອນເຄື່ອງມືຂອງຊ່າງ
 • ປະສານງານກັບຝ່າຍຂາຍເພື່ອປິດງານຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ
 • ລາຍງານການປະຕິບັດງານປະຈຳເດືອນສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າງານ
 • ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາມອບໝາຍ

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: hr@soudaphone.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ໂທ: 020 5632 1490, 7796 6926
 • ອີເມວ: info@soudaphone.com
 • ເວັບໄຊ: www.soudaphone.com