ຄວາມຕ້ອງການ

 • ຕໍາແໜ່ງ: ຕິດຕາມອຸປະກອນລ໋ອກຕູ້ຄອນເທນເນີ (E-Seal)
 • ຈໍານວນ: 2 ຕໍາແໜ່ງ
 • ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ອາຍຸ 22 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 • ສາມາດນຳໃຊ້ Word, Excel, PowerPoint ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມມັກຮັກໃນວຽກບໍລິການ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີປະສົບການໃນວຽກບໍລິການ 1 ປີຂື້ນໄປ
 • ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງ, ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ

 • ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມພ້ອມການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານກັບລູກຄ້າ
 • ກວດເຊັກ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໃຫ້ພ້ອມໃຊ້ງານຕະຫຼອດເວລາ
 • ເກັບກຳປະຫວັດການສ້ອມແປງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນທັງໝົດ
 • ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດງານປະຈຳເດືອນ ເຊັ່ນ: ລາຍງານການລ໋ອກ-ການປົດ, ຄວາມໄວເກີນ,ເຂົ້າພື້ນທີ່ຫ້າມ
 • ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຕິດຕາມ
 • ກວດສອບ ແລະ ຕິດຕາມລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຜະລິດຕະພັນ
 • ກວດເຊັກການຂື້ນເຕີມແພັກເກັດທີ່ໃຊ້ງານອຸປະກອນຕິດຕາມ
 • ເຮັດເອກະສານໃບຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ
 • ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ
 • ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມປະຈຳວັນຂອງ GPS ໃນຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກ
 • ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ລາຍງານການລ໋ອກ-ການປົດ, ຄວາມໄວເກີນ,ເຂົ້າພື້ນທີ່ຫ້າມ
 • ລາຍງານການປະຕິບັດງານປະຈຳເດືອນສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າງານ
 • ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາມອບໝາຍ

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: hr@soudaphone.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ໂທ: 020 5632 1490, 7796 6926
 • ອີເມວ: info@soudaphone.com
 • ເວັບໄຊ: www.soudaphone.com