ຄວາມຕ້ອງການ

 • ຕໍາແໜ່ງ: Marketing
 • ຈໍານວນ: 2 ຕໍາແໜ່ງ
 • ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ອາຍຸ 23 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 • ສາມາດນຳໃຊ້ Word, Excel, PowerPoint ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມມັກຮັກໃນວຽກບໍລິການ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີປະສົບການໃນການຂາຍ 2 ປີຂື້ນໄປ
 • ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງ, ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ

 • ຫາຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ສຶກສາຄູ່ແຂ່ງເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບຂອງສ່ວນແບງຕະຫຼາດ
 • ວາງແຜນ ແລະ ຂຽນແຜນການຕະຫຼາດເພື່ອສົ່ງເສີມການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຢ່າງຄອບຄຸບ
 • ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາສິນຄ້າ, ງົບປະມານ ແລະ ຜົນກຳໄລຂອງບໍລິສັດ
 • ວາງແຜນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ໂຄສະນາຜ່ານຊື່ປະສາສຳພັນ
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງແຜນການຕະຫຼາດ
 • ປັບປຸງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ນຳສະເໜີຜູ້ບໍລິຫານ
 • ວາງແຜນການຈັດການ, ການບໍລິການລູກຄ້າ
 • ສາມາດອອກນອກສະຖານທີ່ໄດ້ (ໄປວຽກຕ່າງແຂວງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະລູກຄ້າຕ່າງໆ)
 • ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຫາທາງອອກສະເພາະໄດ້ດີ
 • ລາຍງານການປະຕິບັດງານປະຈຳເດືອນສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າງານ
 • ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາມອບໝາຍ

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: hr@soudaphone.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ໂທ: 020 5632 1490, 7796 6926
 • ອີເມວ: info@soudaphone.com
 • ເວັບໄຊ: www.soudaphone.com