ຄວາມຕ້ອງການ

 • ຕໍາແໜ່ງ: ຊ່າງກ້ອງວົງຈອນປິດ
 • ຈໍານວນ: 2 ຕໍາແໜ່ງ
 • ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ອາຍຸ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ມີຄວາມມັກຮັກໃນວຽກບໍລິການ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ

 • ຕິດຕາມກວດກາ ກ້ອງວົງຈອນປິດທັງໝົດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ ບໍລິສັດ
 • ລາຍງານສະພາບເຫດການບໍ່ປົກກະຕິໃຫ້ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ
 • ລາຍງານສະພາບກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ມີບັນຫາໃຫ້ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໃຫ້ມາແກ້ໄຂ
 • ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຫາທາງອອກສະເພາະໄດ້ດີ
 • ລາຍງານການປະຕິບັດງານປະຈຳເດືອນສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າງານ
 • ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາມອບໝາຍ

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: hr@soudaphone.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ໂທ: 020 5632 1490
 • ອີເມວ: info@soudaphone.com
 • ເວັບໄຊ: www.soudaphone.com