ຄວາມຕ້ອງການ

 • ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ຄວບຄຸມຫ້ອງກ້ອງວົງຈອນປິດ
 • ຈໍານວນ: 1 ຕໍາແໜ່ງ
 • ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ອາຍຸ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ Word, Excel, PowerPoint ໄດ້
 • ມີຄວາມມັກຮັກໃນວຽກບໍລິການ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ

 • ການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງຄວບຄຸມ
 • ຮັບປະກັນໃຫ້ການປະຕິບັດງານເປັນໄປໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງປອດໄພ
 • ຕິດຕາມກວດກາ ກ້ອງວົງຈອນປິດທັງໝົດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ ບໍລິສັດ
 • ຕິດຕາມກວດກາສັງເກດເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອກໍານົດສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຜິດປົກກະຕິ
 • ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກສະຖານະ ແລະ ການເຂົ້າ-ອອກຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ
 • ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຫາທາງອອກສະເພາະໄດ້ດີ
 • ລາຍງານການປະຕິບັດງານປະຈຳເດືອນສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າງານ
 • ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາມອບໝາຍ

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: hr@soudaphone.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ໂທ: 020 5632 1490
 • ອີເມວ: info@soudaphone.com
 • ເວັບໄຊ: www.soudaphone.com