ລາຍງານຜົນການນໍາດໍາເນີນການ

7 - ສະຫຼຸບຜົນການນໍາດໍາເນີນການ

ໜ່ວຍງານ Support (TDP)

ໜ່ວຍງານ GPS

3 - ຊ່າງຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ (ໂທ່ນີ້)

4 - ຊ່າງຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ (ປຸ້ຍ)

5 - ຊ່າງຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ (ສູນທອນ)