Posts-003

GPS ຕິດຕາມຍານພາຫະນະແມ່ນຫຍັງ

ກ່ອນຈະເວົ້າເຖິງ GPS ຕິດລົດຍົນ ຫຼື GPS ຕິດຕາມລົດ ເຮົາຕ້ອງທໍາຄວາມຮູ້ຈັກສ່ວນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຄື GPS ກ່ອນ

ໂດຍ GPS ນັ້ນຫຍໍ້ມາຈາກ Global Positioning System (GPS) ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ແມ່ນ ລະບົບກໍານົດຕໍາແໜ່ງບົນໂລກ, ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ເຊິ່ງຈະສາມາດບອກຕໍາແໜ່ງເຖິງພື້ນໂລກ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນຮັບສັນຍານ GPS ເຊິ່ງຈະຄໍານວນຕໍາແໜ່ງຈາກສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກດາວທຽມ GPS ຫຼາຍໆດວງ

GPS ຕິດຕາມລົດ ຄືອຸປະກອນຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຕໍາແໜ່ງຊະນິດໜື່ງ ເຊິ່ງມີສ່ວນປະກອບຫຼັກຄື: ອຸປະກອນຮັບສັນຍານ ເຊິ່ງຈະສາມາດຄໍານວນຕໍາແໜ່ງໄດ້ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ

ໂດຍອຸປະກອນຕິດຕາມໃນຍຸກທໍາອິດນັ້ນ ກໍຄື ອຸປະກອນຮັບສັນຍານ GPSທີ່ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນຕໍາແໜ່ງໄວ້ຕາມຊ່ວງເວລາ ຫຼ ຕາມໄລຍະທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ ເຊິ່ງຈະເອີ້ນອີກຢ່າງໜື່ງວ່າ GPS Datalogger ຫຼື ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ GPS

GPS Datalogger ນັ້ນສາມາດຕິດຕາມຕໍາແໜ່ງ ໂດຍການບັນທຶກຕໍາແໜ່ງໄວ້ຕາມຊ່ວງເວລາ ແລະ ສາມາດດຶງຂໍ້ມູນກັບມາເບິ່ງຕໍແໜ່ງຍ້ອນຫຼັງໄດ້ ແຕ່ມີຂໍ້ເສຍຄືຕ້ອງນໍາອຸປະກອນ ຫຼື ໜ່ວຍຄວາມຈໍາມາເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຕິດຕາມ ຫຼື ໂປຮແກມຕິດຕາມ ຈືງຈະສາມາດດຶງເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໄດ້ ຫາກບໍ່ສາມາດນໍາອຸປະກອນ ຫຼື ໜ່ວຍຄວາມຈໍາກັບມາເຊື່ອມຕໍ່ ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດດືງເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້

ຫາກ GPS Datalogger ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບຕິດຕາມໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງນໍາອຸປະກອນ ຫຼື ໜ່ວຍຄວາມຈໍາກັບມາເຊື່ອມຕໍ່ ກໍ່ຈະສາມາດກວດສອບຕໍາເເໜ່ງຂອງອຸປະໄດ້ທັນທີ. ການເຊື່ອມຕຊ່ທີຄວບຄຸມພື້ນທີ່ ແລະ ແຜ່ຫຼາຍກໍ່ຄື ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື ເຊິ່ງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບຕິດຕາມໄດ້ທັນທີ ເຊິ່ງເຮົາຈະເອີ້ນວ່າ ອຸປະກອນຕິດຕາມຕໍາແໜ່ງດ້ວຍ GPS ເຊິ່ງຈະສາມາດນໍາໄປຕິດຕາມຄົນ, ສັດ ຫຼື ສິ່ງຂອງໃນທີ່ນີ້ ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງການນໍາໄປຕິດຕັ້ງລົດຍົນ ແລະ ເອີ້ນວ່າ GPS ຕິດຕາມລົດ ຫຼື ເອີນສັ້ນໆວ່າ GPS ຕິດລົດ

GPS ຕິດຕາມລົດ ແມ່ນ ອຸປະກອນຕິດຕາມຕໍາແໜ່ງດ້ວຍ GPS ທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ຕິດຕັ້ງໃນລົດ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລະບົບຕິດຕາມລົດ, ເພື່ອກວດສອບ ແລະ ຕິດຕາມການໃຊ້ງານລົດ ເຊິ່ງຈະສາມາດກວດສອບຕໍາແໜ່ງລົດແບບ Realtime ໄດ້ທັນທີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນລົດກໍາລັງມຸ້ງນ້າໄປທາງໃດ ດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າໃດ ຫຼື ມີການຈອດແວ່ພັກທີ່ຕໍາແໜ່ງໃດແດ່, ເປັນເວລາດົນເທົ່າໃດ ຫຼື ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆ ເພີ່ມເຕີມໄດ້ ເຊັ່ນ:​ ສະຖານະການຕິດເຄື່ອງ,​ ດັບເຄື່ອງຍົນ, ປະລິມານນ້ຳມັນໃນຖັງ, ອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງສິນຄ້າ, ການກວດສອບວ່າໃຜເປັນຜູ້ຂັບຂີ່